ЕТ ”ЯНТАР-21” извършва строително-ремонтни работи

цена: 999 лв.
ЕТ ”ЯНТАР-21” извършва строително-ремонтни работи

Строителство на нови, жилищни, производствени и търговски обекти, строителни ремонти и реставрации, замазки, мазилки, шпахловки, гипс картон, бояджийски, фаянс, теракот, саниране, каменни облицовки и настилки, каменни зидарии, огради, ремонт на покриви, хидроизолации всякакъв вид, топлоизолации, вертикална планировка и други. Изготвяне на количествено-стойностни сметки с договор за строителство и гаранции за добро изпълнение.

SKYPE: yantar21
https://www.facebook.com/angsolar

”Янтар – 21 – Стоян Василев” е динамична фирма, регистрирана и работеща от 1990 година. Извършва проучване, проектиране, изпълнение и инвестиране на строителни обекти от различен характер. Поддържа добра материално техническа база и постоянен висококвалифициран персонал, който съчетава опит и високо образование в строителната практика за изпълнение и управление на строителния процес, обхващащ пълния цикъл на строителството.

Основни направления
“Янтар 21” проектира и изпълнява ново строителство, реконструкции, преустройства и ремонтни работи на жилищни, административни, културно битови и промишлени сгради, вертикална планировка, инфраструктура, озеленяване.

Фирмената дейност обхваща всички етапи на инвестиционния процес – от проучването и проектирането, през различните фази на строителството – конструкции, архитектурно строителни работи, инсталации и други – до окончателното завършване на обектите.

„Янтар 21” е натрупала добър опит в разработване, управление и изпълнение на проекти по различни програми на Европейския съюз и българското правителство. От 1998г. е многократен изпълнител на строителни обекти по Проект „Красива България”. През 2005г. успешно реализира свои проекти по Програма ФАР – BG0202.01, през 2008 и 2009г. – BG 2006/ 183 – Покажи -, които дадоха силен тласък на дейността по разширяване компетенциите на фирмата.

Фирмената политика
Политиката на „Янтар 21” е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, балансирано решаване на социално-икономическите задачи, спазване на основни положения:
• Честност и коректност във взаимоотношенията с клиентите;
• Законност в работата – пълно спазване на законовите и нормативните разпоредби;
• Високо качество на извършваните услуги;
• Професионализъм и прилагане на нови технологии в строителната практика;
• Осигуряване и поддържане на изискваното ниво на безопасност на труда, противопожарната охрана и опазване на околната среда;
• Повишаване квалификацията на всички работници и служители;
• Поддържане и обновяване базата на фирмата;
• Работа в екип за постигане на набелязаните цели;

Цели и задачи
• Главна задача – удовлетворяване изискванията на клиента;
• Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи;
• Спазване на всички поети ангажименти към конкретния обект и клиент;
• Усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали

Лице: Stoyan Vasilev

Адрес:

Телефон: 0879889580

Skype: yantar21

Сайт:

Свържете се с автора на обявата

#Captcha Image